ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำนำ
ลูกค้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ก่อนใช้บริการของ Seara Sports

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Seara Sports Systems และ/หรือ ผู้ให้สิทธิ์เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
คุณได้รับใบอนุญาตอย่างจำกัดสำหรับการดูเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ข้อจำกัด
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • การเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในสื่ออื่น ๆ
  • การจำหน่าย การให้สิทธิ์ช่วง และ/หรือ การทำการค้าเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้
  • การแสดงต่อสาธารณะ และ/หรือ การแสดงเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ หรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือต่อบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ
  • การมีส่วนร่วมในการขุดข้อมูลการ การเก็บเกี่ยวข้อมูล การดึงข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในการโฆษณาหรือการตลาด

คุณจะถูกจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้และ Seara Sports Systems สามารถจำกัดการเข้าถึงคุณไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใด ๆ ที่คุณอาจมีสำหรับเว็บไซต์นี้ถือเป็นความลับและคุณต้องรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับเช่นกัน

เนื้อหาของคุณ
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ “เนื้อหาของคุณ” หมายถึง เสียง วิดีโอ ลิงก์ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์นี้ ด้วยการแสดงเนื้อหาของคุณ หมายความว่าคุณอนุญาตให้ Seara Sports Systems ได้รับสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ การทำซ้ำ การปรับแต่ง การเผยแพร่ การแปล และการแจกจ่ายในสื่อใด ๆ
เนื้อหาของคุณจะต้องเป็นของคุณเองและจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ Seara Sports Systems สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความเป็นส่วนตัวของคุณ
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การรับประกัน
เว็บไซต์นี้จัดทำ “ตามสภาพจริง” พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด และ Seara Sports Systems ไม่แสดงถึงการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่คุณ

ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Seara Sports Systems หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจาก หรือในลักษณะใดลักษระหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สัญญาหรือไม่ Seara Sports Systems รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือความรับผิดพิเศษใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนสูงสุดให้แก่ Seara Sports Systems จากและต่อความรับผิด ต้นทุน การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

การเป็นโมฆะ
หากพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นโมฆะภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดออกโดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติที่เหลืออยู่ในที่นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
Seara Sports Systems ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร และคุณจะต้องทบทวนข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้เป็นประจำ

การมอบหมาย
Seara Sports Systems ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน และรับช่วงสิทธิของตน และ/หรือ ภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน และรับช่วงสิทธิของตน และ/หรือ ภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด
ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Seara Sports Systems และคุณ ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ และมีผลบังคับใช้แทนข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมด

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย การแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ จะทำขึ้น ณ ศาลที่่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย